Co wpływa na kurs akcji?

Cena akcji decyduje o tym, czy inwestor uzna, że warto w nie zainwestować i kupić, czy też nastąpił moment, w którym trzeba wycofać się z inwestycji i zrealizować ewentualne zyski lub ograniczyć straty.

Nie można utożsamiać ceny akcji z jej wartością, ponieważ nie zawsze są one takie same. Wiele różnych czynników wpływa na zmiany cen akcji.

Czynniki dotyczące spółki akcyjnej

Pamiętać należy, że akcje spółek to część udziału w nich. Dlatego wyniki uzyskiwane w swojej działalności przez spółkę, jej zyski i inne czynniki fundamentalne dotyczące tego podmiotu mają bezpośrednie przełożenie na ceny akcji.  Jeśli spółka dobrze się rozwija, wypracowuje zyski, to akcje będą znajdowały się w trendzie wzrostowym na giełdzie.

Akcje giełdowe w XTB - sprawdź!

Inwestor musi zrozumieć, że kupując akcje danej spółki, staje się automatycznie jednym z jej właścicieli i od tej chwili uczestniczy w jej sukcesach i porażkach. Kiedy spółka osiąga dobre wyniki, wzrasta liczba inwestorów, którzy są gotowi kupić jej akcje, w wyniku czego podnosi się cena akcji spółki. Jeśli wyniki są zaś niezadowalające, inwestorzy chcą sprzedać akcje, a podaż przeważa nad popytem, co powoduje spadek ceny akcji.

Wyniki spółki można ocenić na podstawie analizy fundamentalnej, polegającej na ocenie wskaźników obliczanych na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat. Najważniejszym z perspektywy inwestora oraz wyceny akcji spółki wskaźnikiem jest poziom zysków przedsiębiorstwa. Określa on, ile spółka zarabia po odliczeniu wszystkich ponoszonych kosztów. W analizie fundamentalnej duże znaczenie ma też wskaźnik zwrotu z kapitału własnego - ROE oraz cena do wartości księgowej (P/BV).​

Publikacje danych gospodarczych

Wskaźnik bezrobocia, PKB czy wskaźnik inwestycji to dane makroekonomiczne (sprawdź kalendarz ekonomiczny XTB: https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe/kalendarz-ekonomiczny), które publikowane są systematycznie w ciągu całego roku przez rządy państw i duże instytucje. Opisują one gospodarkę jako całość, nie zaś konkretną spółkę, a i tak mają wpływ na wycenę akcji. Najbardziej wpływają na nią dane dotyczące wysokości stóp procentowych ustanawianych przez Radę Polityki Pieniężnej w Polsce, ale i wielkość PKB - produktu krajowego brutto. Jeśli inwestujemy w spółki zagraniczne i ich akcje, to na ich wycenę będą miały wpływ dane makroekonomiczne z krajów, w których są zarejestrowane lub prowadzą działalność.

Ważne dane ekonomiczne mogą mieć wpływ na zachowanie się akcji na giełdzie. Publikacje danych makro są przedmiotem analizy nie tylko indywidualnych inwestorów, ale i analityków inwestycyjnych, ekonomistów i innych uczestników rynku giełdowego.

Kondycja rynku, sektora i branży działalności

Kolejnym czynnikiem, który decyduje w pewnym stopniu o wycenie akcji, jest sytuacja panująca na rynku. W okresie hossy na giełdzie na ogół akcje zyskują na cenie, bez względu na ich sytuację finansową. Z drugiej strony trend spadkowy - bessa na giełdzie spowoduje, że większość cen akcji będzie spadać, pomimo dobrej kondycji finansowej spółek. Tak samo jest z pojedynczymi sektorami i branżami rynku.

Wypłata dywidendy

Zyski z inwestowania na giełdzie właściciele akcji czerpią nie tylko ze sprzedaży akcji po wyższej cenie, niż cena zakupu. Kształtują je również dywidendy, czyli wypłata zysku dla akcjonariuszy przez spółkę. Wysokość dywidendy zależna jest od ilości posiadanych przez inwestora akcji oraz od wysokości zysku samej spółki.

Najczęściej akcje spółek, które wypłacają dywidendę i zwiększają ją systematycznie, zyskują na cenie, a te, które obniżają wielkość wypłacanej dywidendy lub nie wypłacają jej wcale, tracą na wartości. Obecnie inwestowanie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w spółki dywidendowe, czyli takie, które dzielą się swoimi zyskami z inwestorami, jest bardzo popularne, stąd też powstaje duży popyt na ich akcje, co również wspiera wzrost ich ceny.

Podstawowym wyznacznikiem ceny akcji pozostaje stan finansów spółki. Kiedy spółka osiąga zysk, ceny jej akcji najczęściej rosną, na czym zyskują właściciele spółki, czyli akcjonariusze będący posiadaczami akcji. W przypadku istotnej zmiany udziału w akcjonariacie, np. sprzedaży większościowego pakietu akcji innej osobie lub podmiotowi, dochodzi do zmian cen akcji. Masowa sprzedaż akcji jest negatywną wiadomością i może wywołać masową wyprzedaż walorów spółki przez innych akcjonariuszy, a cena akcji zacznie spadać.