Korekta PIT i Twój e-PIT

Deklaracje podatkowe można korygować, co oznacza uprawnienie podatnika do wprowadzania zmian i poprawek do uprzednio złożonych do organów podatkowych zeznań podatkowych. Takie prawo podatnika przewiduje już sama ordynacja podatkowa. W dużym uproszczeniu korekta deklaracji PIT umożliwia uniknięcie większości negatywnych konsekwencji popełnionych przez podatnika błędów, tutaj przede wszystkim dotkliwych kar finansowych czy egzekucji należności podatkowych.

Podstawowe prawa podatnika i korekta PIT w praktyce

Korekta deklaracji PIT jest uprawnieniem podatnika, czymś co może, a nawet powinien zrobić dowolnie i jako swoistego rodzaju nagrodę, może on złagodzić konsekwencje prawno – podatkowe popełnionych błędów. Uprawnienie do skorygowania deklaracji PIT w przypadku pomyłki obowiązuje zarówno wtedy, gdy podatnik pomylił się na niekorzyść organów podatkowych, jak i gdy błąd obejmował jego korzyść. W przypadku jeżeli doszło do zbyt małej opłaty zobowiązania podatkowego, jednocześnie ze składaniem korekty PIT, podatnik powinien przygotować się na obowiązek uzupełnienia deklaracji PIT wraz z wyliczonymi samodzielnie odsetkami.

Standardowy (tradycyjny PIT w wersji papierowej) można skorygować poprzez złożenie korekty deklaracji PIT. W praktyce, ów przygotowanie korekty PIT polega po prostu na opracowaniu pełnej, nowej deklaracji podatkowej. Podatnik musi wypełnić całkowicie nowy formularz, taki jaki składał pierwotnie, uwzględniając w nim wszelkie dane i informacje, z tym, że tym razem poprawiając wcześniej popełnione błędy.

Sposoby przygotowania korekty PIT i Twój e-PIT

Ustawodawca zostawił podatnikowi w przygotowaniu korekty swojego zeznania podatkowego pewną dowolność. W tym sensie, że może on wybierać z praktycznie wszystkich znanych sposobów do opracowania własnego PIT - rozpoczynając od tradycyjnych, papierowych formularzy, poprzez ponowne skorzystanie z usługi Twój e-PIT, aż do specjalnych aplikacji do pracy nad e-deklaracjami.

Pomimo tego, że usługa Twój e-PIT polega na przygotowaniu deklaracji podatkowej przez Krajową Administrację Podatkową, w przypadku znalezienia w PIT błędów, podatnik powinien takie zeznanie poprawić samodzielnie. Należy pamiętać, że Twój e-PIT jest usługą do wypełniania deklaracji, jednak sama deklaracja jest indywidualnym dokumentem podatnika, więc powinien on dołożyć wszelkiej staranności, aby do organów podatkowych trafił pełny i prawdziwy dokument.

Podstawowe prawa podatnika i terminy

Z założenia, korektę PIT należy złożyć niezwłocznie po uświadomieniu sobie pomyłki w deklaracji podatkowej. Można ją złożyć w każdym czasie, biorąc pod uwagę techniczne ograniczenia (na przykład działania urzędów). Ograniczenia te zmniejsza się zdecydowanie przy użyciu elektronicznych sposobów złożenia e-korekty (e-deklaracji), za pomocą specjalnych internetowych bramek (dostępnych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu). Dodatkowo ustawodawca przewidział, że prawo korekty może zostać ograniczone na czas prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie w jakim dotyczą one tego dokumentu księgowego).