Pracownicze Plany Kapitałowe a OFE. Jakie są różnice?

Coraz częściej mówi się o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które w największych przedsiębiorstwach - zatrudniających nie mniej niż 250 osób - weszły w życie już 1 lipca 2019 roku. Wielu osobom PPK kojarzy się z OFE mimo, że… znacząco się od siebie różnią!

Pracownicze Plany Kapitałowe to system dobrowolnego, prywatnego, długoterminowego oszczędzania dla pracowników, który jest tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Wpłat na indywidualny rachunek uczestnika PPK dokonuje bowiem – w postaci składek obowiązkowych i ew. dobrowolnych – zatrudniony i zatrudniający. Państwo zaś wpłaca jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 złotych i regularnie co roku, tzw. dopłatę roczną – w wysokości 240 złotych.

Ponadto, program PPK jest dobrowolnym, prywatnym programem oszczędnościowym, który nie ma nic wspólnego z żadnym systemem podatkowym ani systemem ubezpieczeń społecznych . Środki trafiają bowiem na indywidualny rachunek uczestnika PPK, a nie - na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy do systemu emerytalnego. PPK nie jest również polisą ubezpieczeniową.

PPK i OFE – różnice

Przede wszystkim należy pamiętać, że w przypadku otwartych funduszy emerytalnych wpłacana składka jest częścią obowiązkowej składki emerytalnej odprowadzanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicze Plany Kapitałowe nie są zaś powiązane z emeryturami z ZUS.

Ponadto, różnica jest także w sposobie inwestowania. Pracownicze Plany Kapitałowe inwestują w fundusze cyklu życia, tzn. dopasowują poziom ryzyka do wieku i konkretnego etapu życia. W przypadku młodszych uczestników PPK inwestuje się więc w instrumenty finansowe o wyższym poziomie ryzyka, zaś w przypadku starszych osób, gdy do emerytury inwestora pozostało mniej czasu, inwestuje się w bezpieczniejsze instrumenty finansowe.

Tymczasem profil inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych jest ściśle określony przez ustawę i zakłada m.in. wysoki udział akcji w portfelu. W związku z tym struktura inwestycji, wraz ze zbliżaniem się uczestnika OFE do emerytury nie ulega zmianie. Dopiero na 10 lat przed emeryturą środki są stopniowo przekazywane ZUS-owi.

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są całkowicie prywatne, w związku z czym można je wypłacić w dowolnym momencie. To również odróżnia je od OFE gdzie nie można wypłacić środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Zwrot środków przed 60 rokiem życia wiąże się z utratą części wpłat, jednak w pewnych wyjątkowych sytuacjach ustawodawca przewiduje odstępstwo od tej reguły. Wypłata do 25 proc. zgromadzonych środków możliwa jest m.in. w przypadku poważnego zachorowania  uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, zaś do 100 proc. – z obowiązkiem zwrotu – z przeznaczeniem na wkład własny. By dowiedzieć się więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.