Faktoring z regresem i bez regresu - na czym polega?

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku, firmy faktoringowe sfinansowały ponad 6,5 mln faktur polskich przedsiębiorców. Firmy mogą skorzystać z faktoringu z regresem oraz faktoringu bez regresu. Czym różnią się od siebie dwie usługi?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na spłacie należności przedsiębiorstwa w postaci faktur, których termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki faktoringowi firmy zajmujące się sprzedażą towarów lub usług mogą cieszyć się należnościami z tytułu przeprowadzonej transakcji w czasie szybszym niż termin płatności na fakturze. Firma zabezpiecza się przed ryzykiem utraty płynności finansowej, a także minimalizuje ryzyko ewentualnej windykacji należnych jej wierzytelności.

Faktoring: faktoring bez regresu - czym jest?

Podział na faktoring z regresem lub faktoring bez regresu dokonywany jest w oparciu o ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika danego przedsiębiorstwa. Faktoring bez regresu, zwany także faktoringiem pełnym lub faktoringiem właściwym, to usługa finansowa polegająca na wykupie wierzytelności przedsiębiorstwa wraz z przejęciem całego ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring bez regresu zapewnia przedsiębiorstwom korzystającym z usług faktoringowych brak zmartwień w przypadku ewentualnego braku spłaty należności ze strony kontrahenta. Dzięki faktoringowi bez regresu firmy mogą skupić się na zapewnieniu stabilności, płynności finansowej oraz rozwoju, bez konieczności podejmowania działań windykacyjnych w przypadku braku spłaty przez dłużnika. Faktorzy oferujący faktoring bez regresu pobierają należności od dłużnika i sami zajmują się ewentualną windykacją należności.

Faktoring: faktoring z regresem - na czym polega?

Analogicznie do faktoringu bez regresu, faktoring z regresem to usługa finansowa umożliwiająca wykup należności (wierzytelności handlowych przedsiębiorstwa korzystającego z usług firmy faktoringowej) bez ryzyka związanego z potencjalną niewypłacalnością dłużnika.

W praktyce faktoring z regresem oznacza spłatę należności przez faktoranta (firmę korzystająca z usług faktoringowych), jeśli kontrahent-dłużnik nie dokona spłaty należności wobec faktora (firmy faktoringowej). Po spłacie należności, firma korzystająca z usług faktoringowych ma pełne prawo do dochodzenia swoich praw wobec wierzyciela na drodze indywidualnej.