Jak ocenić ryzyko inwestycji?

Jak twierdzi najbardziej znany inwestor świata, Warren Buffet, „ryzykujesz wtedy, gdy po prostu nie wiesz, co robisz”. Właściwa ocena ryzyka inwestycji, która pozwoli podjąć ryzyko w świadomy sposób, jest więc kluczowym elementem procesu inwestowania.

Czym jest ryzyko inwestycji i jak je mierzyć?

Zgodnie z definicją, ryzyko inwestycyjne to prawdopodobieństwo, że zrealizowana  stopa zwrotu z inwestycji będzie niższa niż  oczekiwana. Inwestując, podejmujesz ryzyko,  że osiągniesz mniejszy zysk, niż się spodziewałeś lub stracisz część zainwestowanych środków. Ryzyko jest nieodłączną cechą każdej inwestycji, dlatego jego ocena jest niezbędna, jeśli chcesz inwestować w świadomy sposób. Można wyróżnić wiele rodzajów ryzyka inwestycyjnego, takie jak, między innymi, ryzyko inflacji, stopy procentowej, kursu walutowego, płynności czy polityczne. W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych, kluczowe znaczenie ma ryzyko inwestycyjne na rynku finansowym. Do oceny ryzyka inwestycji w funduszu inwestycyjnym służy szereg wskaźników, najczęściej informujących o relacji zysku i ryzyka, takich, jak na przykład wskaźnik Sharpe’a, Treynora czy Jensena. Te dość zaawansowane wskaźniki nie są jednak powszechnie stosowane, co może utrudnić Ci wykonanie analizy efektywności inwestowania, która porównywałaby różne fundusze.

SRRI, czyli powszechny standard oceny ryzyka inwestycji

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, każdy otwarty fundusz inwestycyjny od 2013 roku ma obowiązek publikować specjalny dokument nazywany KIID (Key Investor Information Document), który w zestandaryzowany sposób opisuje podstawowe parametry funduszu. KIID zawiera również SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), czyli jednolity, zgodny z unijnym standardem wskaźnik ryzyka funduszu inwestycyjnego. Jego główną zaletą jest dostępność dla każdego funduszu inwestycyjnego, co w efekcie pozwala łatwo porównywać poszczególne fundusze. Ponadto, SRRI prezentuje ryzyko w prosty sposób, w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie im mniejsza liczba, tym niższy poziom ryzyka. Wskaźnik ocenia ryzyko inwestycji na podstawie odchylenia standardowego tygodniowych stop zwrotu funduszu w okresie ostatnich 5 lat, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasa ryzyka (wartość SRRI)

Odchylenie standardowe

1

0,00%-0,49%

2

0,50%-1,99%

3

2,00%-4,99%

4

5,00%-9,99%

5

10,00%-14,99%

6

15,00%-24,99%

7

25,00% i więcej

Wskaźnik SRRI ma też, rzecz jasna, wady. Ponieważ jest oparty o historyczne stopy zwrotu, może ulec zmianie, a aktualizowany jest tylko raz do roku, wyjąwszy sytuacje, w których fundusz zmienia politykę inwestycyjną. Ponadto, SRRI może być niewystarczającym wskaźnikiem w przypadku funduszy o zmiennym sposobie inwestowania, nie obejmuje też niektórych rodzajów ryzyka inwestycyjnego – na przykład ryzyka kredytowego.

Zdecyduj, jakie ryzyko inwestycji akceptujesz

Ważną zaletą dobrej platformy inwestycyjnej będzie szerokość oferty, która powinna obejmować zróżnicowane fundusze inwestycyjne o odmiennych poziomach ryzyka. Pozwoli Ci to wybrać fundusze w sposób zgodny z Twoim profilem inwestora – sumarycznym ryzkiem inwestycji, na które się godzisz. Przykładem takiej platformy jest KupFundusz.pl, gdzie znajdziesz fundusze o wszystkich możliwych wskaźnikach SRRI. Największy wybór jest w przypadku funduszy o wskaźnikach SRRI ze środka skali: dla wartości 3, 4 i 5 dostępnych jest odpowiednio 24, 30 i aż 49 różnych funduszy. Asortyment zawiera jednak także najbezpieczniejsze fundusze (SRRI 1 – 9 funduszy, SRRI 2 – 12) oraz te najbardziej ryzykowne (SRRI 6 – 12 funduszy, SRRI 7 – 2).

 

Artykuł sponsorowany.