Sprawozdania finansowe w 2019 roku

Rok 2018 oraz 2019 to rok zmian związanych z finansami. Zmiany w składaniu PIT-ów czy rozliczanie podatników przez Urzędy Skarbowe to tylko niewielka część aktualnych modyfikacji. Składanie sprawozdań finansowych elektronicznie to także nowość. Nowość, która może okazać się bardzo praktyczna. Dowiedz się o więcej!

Sprawozdanie w formie elektronicznej

Konieczność składania sprawozdań w formie elektronicznej obowiązuje od 1 października 2018 r. Wcześniej od kwietnia panował okres przejściowy, który miał sprawdzić wady i zalety nowego systemu, jednak teraz jest to już wersja obowiązująca. Sprawozdania w wersji papierowej nie będą akceptowane. Wszystkie papierowe wydruki są obecnie traktowane jako kopie sprawozdania, nie jako jego oryginał.

Przygotowane w formie elektronicznej sprawozdanie powinno mieć prawidłową strukturę logiczną oraz format (XSD, XML). Aby uzyskać odpowiedni format sprawozdania potrzebne jest oprogramowanie. Obecnie są dwie opcje do wyboru:

  • oprogramowanie dla określonych systemów księgowych;
  • aplikacja zewnętrzna do tworzenia sprawozdań finansowych.

To od podatników zobowiązanych do składania sprawozdań zależy, czego użyją. Z uwagi na to, że twórcy oprogramowania w dalszym ciągu opracowują odpowiednie wzory, można korzystać z tych udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów.

Jakie elementy ma sprawozdanie elektroniczne?

Żeby poprawnie wypełnić sprawozdanie elektroniczne trzeba zdawać sobie sprawę, jakie elementy musi posiadać. Jest to kilka stałych punktów, mianowicie:

- bilans – są w nim zaznaczone pasywa i aktywa na dzień  zakończenia poprzedniego roku obrotowego oraz bieżącego;

- rachunek zysków i strat – znajdują się w nim, oddzielnie, przychody, zyski, koszty, straty, obciążenia obowiązkowe za poprzedni i bieżący rok obrotowy;

- informacja dodatkowa – znajduje się w niej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, przyjęte zasady rachunkowości, objaśnienia pozycji w bilansie oraz inne informacje, które mogą pomóc     zrozumieć i odczytać sprawozdanie;

- zestawienia zmian, które zaszły w kapitale własnym przedsiębiorstwa;

- informacja o rachunkach przepływów pieniężnych.

Jednocześnie do sprawozdania finansowego należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku bądź pokrywaniu strat, sprawozdane z działalności jeśli jest konieczne oraz opinię biegłego rewidenta.

Kto musi sporządzić sprawozdanie finansowe?

Słysząc o sprawozdaniu finansowym wiele osób zastanawia się, czy dotyczy to ich lub ich firm. W takiej sytuacji niezbędne jest rozwianie wątpliwości. Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej muszą składać wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe oraz stowarzyszenia. To oznacza, że sprawozdanie powinny składać m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne, osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzące pełną księgowość.

Jednocześnie warto pamiętać, że spółki jawne oraz spółki partnerskie mające przychody mniejsze, niż 2 mln nie muszą składać sprawozdania. Nie oznacza to jednak, że nie są zobowiązane do przekazania żadnej informacji. Wymagane jest od nich, aby do pół roku od zakończenia roku obrotowego spółka złożyła do KRS informację, że nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. 

Nieaktywne podmioty a sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe to istotny dokument, którego nie należy ignorować (tak może się wydawać, gdy podmioty-spółki są nieaktywne). Powstaje pytanie, czy ma to sens, skoro nie przyniosły żadnych zysków ani strat. W tym przypadku trzeba pamiętać, że nawet nieaktywne podmioty muszą złożyć sprawozdanie i nie ma od tego odstępstwa. Jeśli spółka prowadzi księgi rachunkowe, to jest zobowiązana do sprawozdań, nawet jeżeli nie dokonała żadnych operacji gospodarczych w danym roku rozrachunkowym.

W żadnym wypadku podmioty nie mogą tłumaczyć się brakiem sprawozdania z uwagi na brak operacji gospodarczych. Każde przedsiębiorstwo prowadzące księgi rachunkowe, jest do tego zobligowana przepisami ustawy o rachunkowości. Niezależnie od wykonywanych operacji lub ich braku sprawozdanie powinno być sporządzone na 3 miesiące po zakończeniu roku obrotowego.

 

Artykuł powstał we współpracy z: Biuro Rachunkowe Super Księgowy