Księgowość uproszczona i księgowość pełna – co wybrać?

Wybór metody rozliczania działalności, czyli formy jej opodatkowania, to jeden z najważniejszych dylematów początkującego przedsiębiorcy. Będzie on bowiem wpływał na sposób i koszty prowadzenia księgowości, a na niej z kolei, opierają się przecież wszystkie procesy finansowe zachodzące w firmie. Warto zatem wiedzieć, na czym polega księgowość uproszczona oraz księgowość pełna, i w jakich przypadkach lepiej sprawdzają się poszczególne z nich.

W praktyce, do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania mniejszą wagę mogą przyłożyć wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, a także przedsiębiorcy prowadzący niewielkie firmy jednoosobowe. W ich wypadku, najistotniejsze jest poprawne wystawianie i księgowanie faktur oraz porządek w dokumentach finansowych. Niemniej jednak, dostępne formy księgowości pełnej i uproszczonej warto znać bez względu na wielkość prowadzonego biznesu.

Na czym polega księgowość pełna?

Pełna księgowość to rozbudowany i zaawansowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który pozwala uzyskać bardzo dokładny obraz sytuacji finansowej firmy. Jest to możliwe dzięki prowadzonym w jej ramach księgom rachunkowym, na które składają się takie dokumenty jak: księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie aktywów i pasywów, czy też wykaz sald i obrotów. Wysoki poziom skomplikowania ksiąg rachunkowych sprawia, że zwykle konieczne jest skorzystanie z fachowej, kosztownej opieki księgowej, niemniej jednak w części przypadków możliwe jest sięgnięcie po tańsze rozwiązanie – księgowość online (szczegóły działania takiej usługi na: https://www.ingksiegowosc.pl/ksiegowosc-pelna).

W księgowości pełnej rejestrowane są wszystkie zdarzenia i operacje, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik finansowy – nie tylko wpływy i wypływy pieniężne, ale również amortyzacja środków czy potencjalne kary finansowe. Dostarcza to wielu przydatnych informacji, które umożliwiają analizowanie i nadzorowanie kondycji ekonomicznej firmy oraz efektywności działania jej poszczególnych obszarów.

Księgowość uproszczona – na czym polega i jakie są jej rodzaje?

Księgowość uproszczona, zwana również małą księgowością, to nie jedna, lecz kilka różnych form opodatkowania, które łączy brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszystkie tego typu rozwiązania, czyli podatkowa karta przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa, mają jeden główny cel: umożliwić rozliczanie działalności w prosty i możliwie najmniej kosztowny sposób.

Wśród mikro i małych przedsiębiorstw, najpopularniejszym rodzajem księgowości uproszczonej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów – może z niej skorzystać każdy podmiot, którego roczne przychody nie przekraczają 2 mln euro. Takie rozwiązanie polega na płaceniu 19-procentowego podatku liniowego, lub rozliczaniu się na zasadach ogólnych, czyli w oparciu o stawki opodatkowania na poziomie: 18 i 32 procent. W obydwu przypadkach kwota podatku wyliczana jest na podstawie wszystkich przychodów i kosztów firmowych, przy czym w okresach rozliczeniowych bez zysku nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Kiedy warto wybrać pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z korzystaniem z kosztownych usług księgowych i koniecznością spełnienia licznych kryteriów, wskazanych w Ustawie o rachunkowości. Z drugiej strony generuje też liczne korzyści: pozwala kontrolować i analizować koszty oraz przychody, ułatwia planowanie inwestycji, czy też umożliwia stosowanie polityki rachunkowości dostosowanej do specyfiki firmy. W takim systemie drzemie ogromny potencjał, ale mają szansę go wykorzystać jedynie duże, przeprowadzające wiele operacji gospodarczych, przedsiębiorstwa. Należy przy tym podkreślić, że dla części podmiotów jego stosowanie jest obligatoryjne. Takiemu obowiązkowi podlegają wszystkie spółki kapitałowe (w tym niewielkie spółki z o.o.), a także pozostali przedsiębiorcy, którzy w ostatnim roku obrotowym wypracowali przychody netto w wysokości powyżej 2 mln euro.

Kiedy lepszym wyborem jest księgowość uproszczona?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, to księgowość dla małych firm – których właściciele z łatwością radzą sobie z liczeniem przychodów i kosztów, a także nie mają problemów z identyfikacją ich źródeł. Jeśli chodzi natomiast o wybór konkretnego rodzaju uproszczonej formy opodatkowania, to decydującym kryterium powinna być wielkość płaconego podatku. By móc podjąć najlepszą w tym zakresie decyzję, należy określić wielkość spodziewanych przychodów oraz kosztów, i na tej podstawie oszacować, jakie kwoty podatku mogłyby generować poszczególne sposoby rozliczania działalności. W rzeczywistości, zwykle najkorzystniejszą lub po prostu jedyną możliwą do zastosowania przez danego przedsiębiorcę opcją jest PKPiR. Co ważne, dzięki takim usługom jak ING Księgowość (szczegóły na: https://www.ingksiegowosc.pl/) koszty prowadzenia tego typu księgowości mogą być niewielkie lub wręcz zerowe.

 

Artykuł sponsorowany.