5 najczęstszych rodzajów audytów biznesowych i organizacyjnych

Wszystkie jednostki organizacyjne wymagają regularnych i rutynowych audytów w celu monitorowania różnych metryk funkcjonalnych, proceduralnych i operacyjnych, a tym samym oceny pomyślnego osiągnięcia wszystkich ustalonych celów i zadań wydajnościowych.

Proces audytu organizacji obejmuje fizyczną kontrolę na miejscu, ocenę i ewaluację różnych elementów dowodowych przez obiektywnego i niezależnego specjalistę w odniesieniu do określonego zestawu polityk operacyjnych, procesów, kryteriów i/lub ram. W świecie finansów, certyfikowani praktycy księgowi mają do wykonania to rygorystyczne zadanie audytów biznesowych przez różnych interesariuszy, w tym właściciela (właścicieli) firmy, klientów, organy prawne i regulacyjne, dyrektorów departamentów, komitety zarządzające itp. Proces audytu jest zazwyczaj podzielony na cztery główne etapy, a mianowicie fazę przygotowania/planowania audytu, fazę przeprowadzania/realizacji audytu, sprawozdawczości oraz fazę działań następczych i końcowych. Istnieją 3 główne rodzaje audytów, jak wskazano poniżej.

AUDYTY FINANSOWE

Biegli rewidenci oceniają i raportują dokładność i rzetelność wszystkich sprawozdań finansowych w organizacji. Audyty finansowe mogą być przeprowadzane wewnętrznie lub zewnętrznie. Audyty wewnętrzne są przeprowadzane dobrowolnie przez wewnętrzny dział księgowości firmy w celu weryfikacji i zapewnienia, że wszystkie wewnętrzne kontrole operacyjne i narzędzia zarządzania ryzykiem są w porządku, zgodnie z ustalonymi celami produkcyjnymi i finansowymi. Zewnętrzne lub ustawowe audyty są przeprowadzane przez niezależną organizację księgową w celu zweryfikowania rzeczywistej sytuacji finansowej organizacji w odniesieniu do określonych ram lub wytycznych dotyczących sprawozdawczości. Wszystkie audyty finansowe są przeprowadzane przez certyfikowanych specjalistów księgowych i mogą koncentrować się na określonych kwestiach finansowych w określonym dziale lub na całej organizacji. Firmy doradztwa podatkowego Clifton NJ są zazwyczaj zatrudniane do przeprowadzania audytów podatkowych w celu zapewnienia pełnej zgodności i najlepszych praktyk podatkowych.

AUDYT OPERACYJNY

Ogólnie rzecz biorąc, działalność audytorska koncentruje się zazwyczaj na trzech głównych kwestiach biznesowych. Audyt procesu ma na celu sprawdzenie i zweryfikowanie, czy wszystkie procedury i działania operacyjne są zgodne z określonymi limitami i warunkami. Audyt systemowy służy do oceny i potwierdzenia, że dany system zarządzania spełnia wszystkie wymagane normy i przepisy dotyczące rozwoju, realizacji, jednolitej dokumentacji. I wreszcie mamy audyt produkcyjny, który koncentruje się na końcowych produktach lub usługach oferowanych przez firmę, aby upewnić się, że wszystkie one są zgodne z określonymi specyfikacjami funkcjonalnymi i fizycznymi, wymaganiami klienta, normami prawnymi i regulacyjnymi oraz ogólnymi standardami wydajności. Jak wspomniano powyżej, audyty operacyjne są zazwyczaj przeprowadzane wewnętrznie przez wewnętrzny zespół księgowy, a wszystkie są raportowane zgodnie z wymaganymi szczegółami i dowodami.

AUDYTY KRYMINALISTYCZNE

Są to specjalistyczne audyty, które mają na celu zbadanie i zweryfikowanie specjalnych szczegółów dotyczących konkretnych kwestii organizacyjnych, głównie w przypadkach, które mogą mieć konsekwencje prawne lub dotyczące zgodności. Audyty kryminalistyczne są zazwyczaj przeprowadzane przez niezależnych audytorów zewnętrznych w celu sporządzenia formalnych sprawozdań dla celów prawnych. Obejmują one audyty dotyczące rozliczeń ubezpieczeniowych, dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i innych przestępstw finansowych, rozstrzygania sporów, profesjonalnej oceny wyników itp.

AUDYT ZGODNOŚCI

Audyty zgodności są przeprowadzane w celu zapewnienia całkowitego spełnienia wszystkich wymaganych przepisów i regulacji biznesowych. Mają one zazwyczaj charakter ustawowy i wymagają od zewnętrznych audytorów zapewnienia wiarygodności. Przeprowadza się je przy szczególnych okazjach biznesowych, np. podczas likwidacji w celu zbadania wartości biznesowej.

AUDYTY TECHNOLOGICZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE

Audyty technologiczne służą do oceny i raportowania charakteru i przydatności infrastruktury informatycznej firmy. Służą one do określenia i opisania kompetencji komunikacyjnych i technologicznych organizacji w stosunku do obowiązujących standardów informatycznych. Audyty społeczne i środowiskowe są wykorzystywane do zbadania i określenia wpływu społecznego i środowiskowego firmy. Organizacje mają zapewnić, że ich działalność gospodarcza jest zrównoważona dla społeczeństwa, a także dla środowiska.

Więcej na: twojaagencjahr.pl