Notowania funduszy - jak wybierać i monitorować swoje inwestycje?

Wycena funduszy inwestycyjnych otwartych odbywa się codziennie, a zamkniętych – zgodnie ze statutem. Notowania funduszy inwestycyjnych można sprawdzić na stronie internetowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza wybranym funduszem.

Notowania funduszy otwartych i zamkniętych – częstotliwość

Wyceny funduszy inwestycyjnych otwartych dokonuje się codziennie. Notowania funduszy są publikowane na stronach internetowych poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu inwestor w każdej chwili może sprawdzić, jak radzi sobie jego fundusz, a także zadecydować o wykupieniu jednostek uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, których notowania są obiecujące.

Wycena funduszy inwestycyjnych zamkniętych odbywa się tak często, jak wskazuje na to statut poszczególnych funduszy. Notowania funduszy zamkniętych mogą być publikowane jawnie lub mieć ograniczony dostęp, np. tylko dla osób posiadających certyfikaty inwestycyjne (odpowiednik jednostek uczestnictwa) lub zainteresowanych zakupem spełniających warunki przystąpienia do funduszu. Wedle obowiązującego prawa wycena funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie może być dokonywana rzadziej niż co 3 miesiące i nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji.

Wycena aktywów funduszy – zasady i rola depozytariusza

Depozytariuszem funduszu inwestycyjnego jest jeden z banków należących do Rady Banków Depozytariuszy. Jego rolą jest dbanie o to, by rozliczenia funduszu z uczestnikami były prawidłowe, poza tym weryfikuje wycenę funduszu oraz zabezpiecza fundusz majątkowo.

Wycena aktywów funduszu jest niezbędna do przedstawienia jego notowań. Wartość aktywów zarządzanych przez fundusz oblicza się na podstawie tzw. wartości godziwej. Oprócz wyceny aktywów niezbędne jest też określenie zobowiązań funduszu. Sumę netto otrzymuje się, odejmując wartość zobowiązań od wartości aktywów. Wycena funduszu polega na podzieleniu sumy netto przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w dniu wyceny.

Papiery wartościowe w funduszach inwestycyjnych – metody wyceny

Wycena papierów wartościowych w funduszach inwestycyjnych opiera się na aktualnych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (lub innej, jeśli są to papiery wartościowe zagranicznych podmiotów). Jeśli spółki, których papiery wartościowe znajdują się w funduszu, nie są notowane na giełdzie, źródłem danych do wyceny są raporty finansowe tych spółek.