Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa i kto musi go przeprowadzić?

Pod, dla wielu niezrozumiałym, pojęciem audytu energetycznego, kryje się procedura mająca na celu uzyskanie wiedzy o zużyciu energetycznym budynku, zespołu budynków, instalacji handlowej lub przemysłowej. W przypadku wykonywania audytu przedsiębiorstwa, celem jest określenie opłacalności systemu energetycznego oraz oszacowanie i zlecenie konkretnych rozwiązań mających w intencji zmniejszyć ilość zużywanej energii. W przypadku dużych przedsiębiorstw wykonywanie audytu regularnie - co cztery lata - jest koniecznością. 

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej, która funkcjonuje już od dnia 20 maja 2016 roku, nakłada na firmy spełniające określone kryteria obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Prawidłowe przeprowadzenie procedury, może zaowocować wsparciem efektywności energetycznej, a także możliwością ubiegania się o tzw. biały certyfikat, czyli świadectwo energetycznej efektywności. Najpierw jednak warto dokładnie określić, które organizacje są zobligowane do audytu. Więcej informacji na temat białych certyfikatów jest dostępne na stronie https://energiadlawarszawy.pl/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa/.

Według ściśle określonych definicji, do miana dużego przedsiębiorstwa zalicza się firmę:

  • zatrudniającą ponad 250 pracowników,
  • z rocznym obrotem wykraczającym ponad 50 mln euro,
  • z bilansem rocznym przekraczającym 43 mln euro.

W praktyce wystarczy, że instytucja spełni jedno z tych trzech wymagań, żeby uznać je za potentata do miana dużego przedsiębiorcy. Jeśli zatrudnionych jest ponad 250 osób, lub zarówno obrót i bilans są większe niż podane w punktach sumy to znak, że przeprowadzenie audytu będzie koniecznością.

Na czym polega audyt przedsiębiorstwa?

Samo przeprowadzenie audytu polega na opracowaniu dokładnych obliczeń, które mają służyć poprawie energetycznej firmy, wraz z dostarczeniem szczegółowych informacji o ewentualnej możliwości niewielkich modernizacji w celu uzyskania jak największej oszczędności na energii. Przeprowadzenie procesu powinno objąć urządzenia i przedsięwzięcia, które zużywają minimum 90 proc. całej energii przedsiębiorstwa w ramach wykonywanej działalności. 

Sam audyt, według przepisów z 2016 roku, powinien być sporządzony na 12 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Należy pamiętać, że nie jest to zabieg jednorazowy, lecz konieczny do przeprowadzania co cztery lata. 

Kto może dokonać pomiaru audytu?

Bardzo ważną kwestią jest sam podmiot, który jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli energetycznej przedsiębiorstwa. Przede wszystkim musi być on niezależny, czyli niezatrudniony i niepowiązany z firmą. Dodatkowo wymagane są niezbędne kwalifikacje, wiedza i udokumentowane doświadczenie w zawodzie. Oczywiście sama organizacja może zlecić przeprowadzenie procedury zatrudnionym specjalistom, jednak tylko w celu kontroli wewnętrznej i wsparcia dla podmiotu zewnętrznego.

Warto zapoznać się w sposób szczegółowy z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 roku, w celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek.