Na czym polega procedura wdrażania ISO 14001?

Systemy zarządzania jakością to narzędzia nie tylko ułatwiające funkcjonowanie organizacji, ale również podnoszące jej prestiż na rynku. Charakter i przebieg wdrażania tego rodzaju rozwiązań m. in. jest uzależniony od profilu przedsiębiorstwa, ponieważ musi być idealnie dopasowany do jego potrzeb. Dbałość o środowisko naturalne to obecnie jedna z kluczowych kwestii, na które szczególną uwagę powinni zwracać właściciele firm działających m. in. w obszarze budownictwa czy motoryzacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem

Norma ISO 14001 to system zarządzania środowiskowego, który jest sygnowany stosownym certyfikatem. Jego posiadanie coraz częściej jest wymagane przez kontrahentów czy partnerów biznesowych już na etapie wstępnych rozmów i planów nawiązania współpracy. Wdrożenie normy ISO 14001 niesie za sobą szereg korzyści, do których zalicza się m. in.:

 • optymalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
 • poprawę wizerunku firmy, dzięki czemu jest ona traktowana jako podmiot odpowiedzialny społecznie oraz wrażliwy na czynniki związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,
 • zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych poprzez lepszą eksploatację materiałów i surowców, a tym samym również polepszenie ich rentowności,
 • zgodność polityki organizacji z przepisami krajowymi i wspólnotowymi,
 • możliwość poszerzenia zakresu działalności o rynek lokalny oraz rynki zagraniczne.

Etapy wdrażania ISO 14001

System zarządzania środowiskiem ISO 14001 może zostać zaadaptowany na grunt każdej organizacji, bez względu na obszar jej działalności. Cały proces wdrażania oraz finalizującej go certyfikacji posiada pewne ramy, jednak jest on przystosowywany do danego przedsiębiorstwa. Wśród kroków, które są podejmowane przed, w trakcie oraz po nadaniu certyfikatu ISO 14001 najczęściej wyróżnia się:

 • audyt zewnętrzny mający na celu diagnozę obecnego stanu funkcjonowania wybranych procesów np. uregulowań wewnętrznych i ich zgodności z przepisami prawa,
 • sporządzenie raportu z przeanalizowanych obszarów, sformułowanie zaleceń dotyczących wadliwie działających rozwiązań,
 • opracowanie programu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego oraz działań naprawczych,
 • rozpoczęcie szeroko zakrojonych szkoleń zaprojektowanych dla wszystkich struktur przedsiębiorstwa,
 • opracowanie wewnętrznej polityki środowiskowej, celów, projektu systemu zarządzania środowiskowego oraz Księgi Jakości,
 • wdrożenie ustalonych procedur dotyczących stosowania i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego,
 • audit wewnętrzny, mający na celu weryfikacje zastosowanych rozwiązań,
 • analiza raportu z auditu i ocena czy organizacja jest gotowa do przystąpienia do procedury certyfikującej, dokonanie ewentualnych czynności korygujących,
 • przystąpienie do certyfikacji,
 • monitoring nad poprawnością stosowania przyjętych procedur.

Certyfikat ISO 14001 należy odnawiać co 3 lata. Oznacza to, że po upływie okresu ważności konieczna jest recertyfikacja.