Faktoring – czym jest, dla kogo, jak działa?

Wielu polskich przedsiębiorców niestety nie wie, czym jest faktoring i w jakich sytuacjach opłaca się po niego sięgnąć. „Niestety”, ponieważ taka usługa w wielu przypadkach mogłaby okazać się lepszym rozwiązaniem, niż np. kredyt w koncie firmowym – który nadal pozostaje pierwszym wyborem dla większości polskich firm, poszukujących środków na bieżącą działalność.

W Polsce, rynek usług faktoringowych nie jest jeszcze tak rozwinięty i popularny jak w krajach zachodnich, niemniej jednak już od kilku lat rozwija się w dwucyfrowym, jednym z najwyższych w Europie, tempie. Możliwe, że rozwijałby się jeszcze szybciej, gdyby tylko polscy przedsiębiorcy mieli większą wiedzę na temat działania powiązanych z nim usług i korzyści jakie one zapewniają. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiamy, czym jest faktoring i jak właściwie działa, a także wyjaśniamy kiedy i dla kogo takie rozwiązanie może okazać się przydatne.

Czym jest faktoring?

W praktyce, faktoring to nie tyle usługa, co pakiet usług wspomagających obrót handlowy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie faktorantowi (przedsiębiorstwu korzystającemu z faktoringu) odblokowanie zamrożonych w wierzytelnościach środków pieniężnych. Funkcja ta jest realizowana poprzez sprzedaż (cesję) posiadanych należności faktorowi (bankowi lub wyspecjalizowanej instytucji faktoringowej). Ten ostatni, natychmiast (zwykle w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wierzytelności) przelewa na konto faktoranta tzw. zaliczkę – czyli sumę będącą równowartością ok. 80-90, a czasem nawet 100% wartości faktury, pomniejszoną o swoje wynagrodzenie. Reszta należnych środków jest przekazywana faktorantowi już po opłaceniu faktury przez jego kontrahenta.

Poza szybką gotówką, faktoring oferuje również dostęp do całego szeregu usług dodatkowych, tj. ewidencjonowania, rozliczania i windykacji należności; systemu informującego o stanie rozliczeń z kontrahentami; czy też możliwości przeniesienia na faktora ryzyka niewypłacalności dłużników (tzw. faktoring bez regresu, faktoring pełny). O tym, z jakich dokładnie udogodnień będzie mógł korzystać faktorant, decydują oczywiście postanowienia umowy, jaką zawrze on z faktorem.

Jak działa faktoring?

Choć istnieje wiele rodzajów faktoringu, zdecydowana większość transakcji handlowych objętych taką usługą przebiega według tego samego, ściśle określonego schematu. Wygląda on następująco:

  1. Odbiorca przedsiębiorstwa-faktoranta składa u niego zamówienie na towar lub usługę.
  2. Przedsiębiorstwo-faktorant sprzedaje odbiorcy towar bądź realizuje usługę a następnie z tego tytułu wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności.
  3. Przedsiębiorstwo-faktorant przekazuje faktorowi kopię faktury.
  4. Faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę na poczet nabytej wierzytelności stwierdzonej przekazaną kopią faktury.
  5. Odbiorca faktoranta reguluje zadłużenie na rzecz faktora (w terminie wskazanym na fakturze), a ten przekazuje faktorantowi pozostałą należną mu kwotę.

Należy podkreślić, że dziś można spotkać odmiany faktoringu, które daleko odbiegają od wyżej przedstawionego schematu. Duże różnice w tym zakresie wynikają z faktu, że obecnie przedmiotem faktoringu mogą być nie tylko wierzytelności już istniejące, - ale również posiadane przez przedsiębiorstwo zobowiązania (faktoring odwrotny). Niezależnie jednak od rodzaju faktoringu, wszelkie kwestie dotyczące przebiegu, rozliczenia i obsługi transakcji objętej taką usługą, są regulowane zapisami umowy zawartej przez faktora i faktoranta. Trzeci podmiot – kontrahent faktoranta – tylko uczestniczy w transakcji i nie ma żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez strony umowy faktoringowej.

Faktoring – dla kogo i kiedy opłacalny?

Faktoring to nie tylko poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, stabilność przychodów czy możliwość uzyskania kompleksowego wsparcia w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Dzięki niemu firma uzyskuje również możliwość m.in.

§  przyspieszenia obiegu kapitału obrotowego,

§  szybszej spłaty swoich zobowiązań – co pozwala jej m.in. łatwiej negocjować u dostawców korzystne warunki kredytu kupieckiego,

§  oferowania swoich towarów lub usług firmom oczekującym dłuższych terminów płatności, a co za tym idzie – zwiększenia obrotów,

§  łatwiejszego nawiązywania współpracy z kontrahentami zagranicznymi,

§  uchronienia się przed nierzetelnymi kontrahentami (ich sytuacja finansowa jest badana przez faktora),

Dużym atutem faktoringu jest również fakt, że – jako zobowiązanie pozabilansowe – nie obciąża bilansu przedsiębiorstwa i tym samym pozytywnie wpływa na jego wskaźniki finansowe. Tak bogaty zestaw korzyści sprawia, że faktoringiem powinna zainteresować się praktycznie każda firma stosująca odroczone terminy płatności, zwłaszcza jeśli funkcjonuje w branży wrażliwej na wahania koniunktury, albo narażonej na występowanie zatorów płatniczych.

Więcej o faktoringu i korzyściach jakie niesie można przeczytać na: https://www.deutschebank.pl/klienci-biznesowi/finansowanie/faktoring/co-to-jest-faktoring.html

 

Artykuł sponsorowany.